මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
මඩොල් දූව
September 25, 2019 Comments.. 134
මඩොල් දූව මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ None. None
 • Title: මඩොල් දූව
 • Author: මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
 • ISBN: 9558415049
 • Page: 260
 • Format: (Paperback)
 • මඩොල් දූව මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

  • UNLIMITED BOOK ✓ මඩොල් දූව - by මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
   260 මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • thumbnail Title: UNLIMITED BOOK ✓ මඩොල් දූව - by මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
   Posted by:මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
   Published :2019-09-25T12:42:50+00:00

  1 Blog on “මඩොල් දූව

  1. Carmen says:

   I approached this book by friendship as a lovely friend gifted me this book as representative of the literature of her country, so my predisposition to read it was beyond the mere literary motivation.However, I have to say, I loved it I found it so innocent in both its style and plot, it has been like breathing fresh air It portrays childhood friendship in rural SL time ago so we have to relate the episodes to a certain historical moment without judging them.The adventures of the protagonist and [...]

  2. Amalie says:

   This is the English translation of Martin Wickramasinghe s To say something about Prof Halpe s translation, it s really good so you won t regret reading it I liked the fact that it has the Sri Lankan colouring with names of titles, food etc without translated into English I read the original when I was around 14 and didn t see things I see now re reading it Firstly Madol Doova is a Growth novel bildungsroman one of my favourite genres The narrator the protagonist Upali is a young rebel who find [...]

  3. Raisa says:

   Playful and nostalgic, Madol Doowa tells the story of Upali, a young boy living down South He faces tragedy at a very young age, but that doesn t change his playful nature Defiant of his parent s expectations, Upali gets up to all manner of mischief with his friend, Jinna, a servant boy at his house The book is simply written, but deals with quite complex issues, such as death, loss and guilt Yet through it all it maintains its playful tone, and is a great snapshot of rural life at the time it s [...]

  4. Lahiru says:

   gigliiglg

  5. Thilan Wijetunga says:

   I read this before my grade 5 scholarship examination At that time I was very interested this Suitable for Teenagers.

  6. Hassan says:

   One of my favorite local book.I guess I read this book about 20 times.

  7. Sanath86lk Thusaya hewa says:

   The ambition of the martin wikrama sinhe that he going to made and the social surround at that time of srilanka down country.

  8. Chaminda says:

   that book is a very interesting book

  9. Dushani Radika says:

   A good book to read for young adult readers.

  10. Nanda Wanninayaka says:

   Madol Doova is a Sinhala children s novel written by Sri Lankan writer Martin Wickramasinghe It was first published in 1947 There is some similarity in the approach of the novel to R K Narayan s Swami and Friends which was written prior to this I read both the Sinhala Modal Doova and its English translation by Professor Ashley Halpe.The book tells us about the misadventures and escapades if Upali Giniwelle, a village trader s son who is motherless and his friends in a southern coastal village Th [...]

  11. Isumi Bandara says:

   This is Sri Lankan famous book I read this book many times Because I can read Sri Lankan letters Sinhala letters because I m from Sri Lanka This book wrote Mr Martin Wickramasinghe I will discuss about him self also Mr Martin Wickramasinghe is very famous writer was Sri Lanka He was born on 29 May 1890 Koggala, Sri Lanka and he dies was 23 July 1976 Colombo, Sri Lanka When he dies he was 86 years old His nationality is Sri Lankan His other names is Lama Hewage Don Martin Wickramasinghe His ethni [...]

  12. Sally says:

   I didn t like studying and going to school I wanted to be out all the time, playing with my friends , 17 Feb 2015This review is from Madol Doova Paperback First published in 1947, this is the story of a seriously naughty Sri Lankan lad With an unloving stepmother, young Upali prefers to be off having adventures in the company of his friend Jinna.Breaking into houses with his gang, dressing up as Veddahs Sri Lankan aboriginal people and shooting at folk with a bow and arrow and scrumping cadju fr [...]

  13. Shakir Hasan says:

   I choose this book for fiction part for my English literature subject in ordinary level exams Its language is very simple and I loved it, it was the translation of the original by Martin Wickramasinghe Even though I highly recommend the Sinhalese version for native speakers this translation by Professor Ashley Halpe does no injustice Recommended for children and Teens.

  14. Nilakshi Bandara says:

   .1947 .1890 , , , , , , .1976 .

  15. CD Athuraliya says:

   Can be the best young adult fiction written in Sinhalese.

  16. Nishamini Elapatha says:

   I cannot remember how many times i enjoyed this novel but if i have time i still love reading it of my all time favourites

  17. Frank Kasell says:

   Something like a Sri Lankan Tom Sawyer Mischief, adventure, and humor.

  18. Ine says:

   Delightful must read when visiting the Koggala area in Sri Lanka.

  19. Ashan_rajapaksha says:

   Fantastic

  20. Murray Gunn says:

   A Sri Lankan tale of two mischievous boys having adventures and coming good Reminiscent of Tom Sawyer and Huck Finn.

  21. Brendan says:

   Children s novel really Boy goes on an adventure Sri Lankan style Was cool to read, cause I ve been to Sir Lanka for a while I got some of the cultural references

  22. Meedumpini says:

   A good book for children as well as adults A story of adventure by two young boys in Sri Lanka.

  23. Thisaru Dilshan says:

   good

  24. Tham Daz says:

   like this book soo much

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *