Murat Menteş
Ruhi Mücerret
April 18, 2020 Comments.. 537
Ruhi Mücerret Murat Menteş Dubl r n Dilemmas ve Korkma Ben Var m n yazar Murat Mente ten doludizgin bir roman daha S k tutunun stiklal Harbinin son gazisi, 100 ya ndaki mill kahraman RUH M CERRET bir d nya star na nas l d n yor Zaten ecelin menzilindeyken, esrarengiz psikopat MASUM C C yi haklayabilecek mi Mabet filozofu AVN VAVdan daha neler renecek NAZLI H LALe, 70 ya farka ra men naDubl r n Dilemmas ve Korkma Ben Var m n yazar Murat Mente ten doludizgin bir roman daha S k tutunun stiklal Harbinin son gazisi, 100 ya ndaki mill kahraman RUH M CERRET bir d nya star na nas l d n yor Zaten ecelin menzilindeyken, esrarengiz psikopat MASUM C C yi haklayabilecek mi Mabet filozofu AVN VAVdan daha neler renecek NAZLI H LALe, 70 ya farka ra men nas l a lacak Ve son nefesinde kelime i ahadet getirebilecek mi Bir g z mavi, di eri kahverengi avare C VAN KAZANOVA elden d me ruhunu, eytana neden sat yor Depremde yitirdi i SERP L S LAHLIPER yi unutmay p da ne yapacak Marifetli afet FUJER FUJ den ka arken neye yakalanacak Kan kanseri ye eni OZAN hangi parayla tedavi ettirecek Al nyaz s ndaki bo luklar neyle dolduracak ntihar n e i inde tetikte beklerken, kimvurduya m gidecek Ziyadesiyle kahkaha ve bir nebze g zya i eren bu ser vendetrenler gemilere arp yor stiklal Sava , 85 y l sonra devam ediyor akaklar matkapla deliniyor.U aklar d yor.Kaybedenler ampiyon oluyor l ler diriliyor.Serseri kur unlar u u uyor.Ve reklamlar, m terileri ele ge iriyor 100 ya ndan k kseniz, bu roman mutlaka okuyun Emrah Serbes. Ruhi M cerret Dubl r n Dilemmas ve Korkma Ben Var m n yazar Murat Mente ten doludizgin bir roman daha S k tutunun stiklal Harbinin son gazisi ya ndaki mill kahraman RUH M CERRET bir d nya star na nas l d n yor
 • Title: Ruhi Mücerret
 • Author: Murat Menteş
 • ISBN: 9786055162054
 • Page: 283
 • Format: Paperback
 • Ruhi Mücerret Murat Menteş

  • [☆ Ruhi Mücerret || ↠ PDF Read by ☆ Murat Menteş]
   283 Murat Menteş
  • thumbnail Title: [☆ Ruhi Mücerret || ↠ PDF Read by ☆ Murat Menteş]
   Posted by:Murat Menteş
   Published :2020-04-18T18:04:40+00:00

  1 Blog on “Ruhi Mücerret

  1. Murat Şahin says:

   Mente in bu kitapla ok sa lam edebiyat yapt n d nenleri akl m alm yor Mente edebiyat yapm yor ok satman n, ses getirmenin, pazarlaman n form l n bulmu ve bu form le dayanarak yaz yor Aforizmalar n n sosyal medyada payla lmas n n kitab n reklam olaca n iyi biliyor Kapa n n konu ulaca n n bir reklam arac olaca n iyi biliyor Garip isimler koyman n, yerli yersiz aksiyona bula man n, karakterlerine ilgin likler bulaman n ok sataca n biliyor ve buna g re yaz yor Romanda ger ek anlamda derinlik yok Hik [...]

  2. Nurdan Emanet says:

   S k larak okudum Ayn eyi pazarlam Murat Mente Roman n y zde sekseni zorlama c mlelerden olu uyor ki c mlede bir aforizma kasmas , neredeyse b t n erkek karakterlerin sanki bir a zdan konu uyormu gibi benzer ki ili e sahip olmas , kad n g zelli i tasvirlerinin bay c bir ger ekd l a sahip olmas ve kitab n sonunun aleladeli i can m ok s kt.Ba taki Ruhi M cerret k sm n zorlanarak okudum Civan Kazanova k sm nda biraz toparlansa da hikayenin sonunda kurgu kmaza girmi sanki Neredeyse yar m b rakacakt m [...]

  3. huzeyfe says:

   Yine Murat Mentes ve yine dolu dolu bir kitap Korkma Ben Varim i okuduktan sonra diger kitaplara haksizlik etmemek adina onu unutarak okudum bu kitabi Zira bu kitabin en buyuk sanssizligi Korkma Ben Varim dan sonra cikmis olmasi Ne yazik ki insanlarin beklentisi hep ayni seviyede oldugu icin bu kitaptan yeteri kadar zevk alamiyorlar.Yine dikkat cekici karakter isimleri, tekrar eden mizah ve zeka iceren rutin cumleler ve tabii ki birbirinden ilginc kendi nev i sahislarina munhasir bircok karakter [...]

  4. Merve Özcan says:

   Deh et komik, ok ba lant l ve epey s r kleyici Daha ne olsun zet yukar s ama detays z detay isterseniz kitabisevda 2016 02 ki

  5. Jefi Sevilay says:

   Murat Mente adeta bir ovmen futbolcu Hikayeyi bir bir al ml yor, kaleyi kar dan g r yor Evet say n seyirciler Mente kaleciyle kar kar ya Kelimeleri aya nda sektiriyor, diziyle c mleleri bir bir s raya diziyor, paragraflar bir omuzundan di er omuzuna hoplat yor, bir benzetmeyle topu yukar savuruyor, etkileyici bir r va ata, toooop Top trib nlerde Murat Mente yine bireysel oynuyor, yine ka r yor Murat Mente in bende hissettirdi i bu, trib nlere oynama Hatta iddial y m abs rd komedi dizisi yap ls n [...]

  6. Serkan says:

   100 ya nda olmak ans m d r, anss zl k m bilmiyorum ama, 100 ya nda birisinin bak a s ndan bir kitap okumak kesinlikle ans olmal Murat Mente yine klasik sihirli form l n kullanm , bu sefer s k c k s mlar biraz daha az tutmu Yine ilgin karakterler, i i e ge mi abs rt olaylar ve tarantino gizemi this phrase is used by the consent of the legal copyright holder Mrs G len.Edebiyat sadece ciddi konularda depresif karakterlerle hayat n anlam n aramak olarak d nenlere aksini ispatlamak istiyor Murat Ment [...]

  7. Doğan says:

   Kitaba ba larken hi bir beklentim yoktu Hatta kitab alal 2,5 3 sene olmu , atm m rafa yle duruyordu.Sa ma sapan bir ey okuyaca m d n rken, Ruhi M cerret i severek okudum Diyaloglar, karakterler, konusu falan bildi in mis gibi roman Utand rd n beni Say n Mente.

  8. Bülent Özgün says:

   Dikkat Bu yaz , roman okumayanlar veya yeni ba layanlar i in keyif ka r c bilgi i erebilir.Bir Murat Mente roman ancak di er Murat Mente romanlar yla kar la t r labilir Bu kendisinin ne kadar zel bir yazma bi imi oldu unu g steriyor bana g re.Her ne kadar bir roman kendisine bakarak de erlendirmek evlaysa da ben ka la t rma kolayl na ka aca m Ruhi M cerret, Dubl r n Dilemmas kadar k sa olmas na ra men onun kadar doyurucu de il Kurgu ve roman ki ileri nceki romanlar ndakiler kadar ilgi ekici de i [...]

  9. Zehra says:

   Dubl r n Dilemmas adl eserinde Murat Mente ile tan t m Ayn slub ile devam etmi yeni eserinde de.Eser,g ncel bir sorunu ele almakta Reklamlar Yani biraz hatta baya bir ele tirel yakla m duruma argo kelimelerle evrelenmi baz durumlar normalmi gibi g stermeye al m ve bu y zden ahlaki olarak ho kar lanmayabilir ok ak c ve g ld r c bir sl b sahibi kitap ba larda felsefi ve g ld r c iken, sonradan tamamen olaya odaklan yor o bildi imiz al nt lar h la mevcut ve ger ekten ok harika

  10. Hatice Bay says:

   Allah bu d nyada g rmek ister misin Ruhi Bey Kim istemez Bir yetim ocu un ba n ok a O zaman, onun g zlerinde Allah g r rs n Bir fakire yard m et Onun g zlerinde Allah g r rs n Bir kediye yiyecek ve su ver Onun g zlerinde Allah g r rs n Ruhi M cerret, Murat Mente

  11. Çağlayan says:

   G steri Peygamberi ni an msatt birazc k.

  12. Ugur says:

   Murat Mente 2013 y l nda tan d m yazarlardan 2013 y l nda Dubl r n Dilemmas n okumu ve T rk Edebiyat nda okudu um en farkl eserler aras na girmi ti ans ma ok uzun bir zaman ge meden Murat Mente in yeni bir kitab k nca, ilk f rsatta alarak okudum ve bu eserini de ok be endim lk sayfalarda reklamlar ile ilgili ok fazla referans olmas , san r m reklam alm diye bir izlenim olu turmu tu zerimde ancak okuduk a amac n anlad m ve Mente beni a rtmay ba arm oldu.Kitapta birka referans ok dikkatimi ekti, n [...]

  13. Hazal Çamur says:

   Kitab kt g n alm t m nsan n sevdi i yazarlarla yeni maceralarda, ayn g zel dille yuvarlanmas n es ge emezdim Ald m almas na ama bu kitap bende bir hayal k r kl oldu Kitap k t m De il Ama Murat Mente in neler yapabildi ini Dubl r n Dilemmas ve Korkma Ben Var m da g rm okurlar i in z c .Ge en sene Mente ile ilk kez bu romanla tan anlar g rd m Hepsi hayran kalm , yazar n di er kitaplar n merak eder olmu lard Onlar ad na sevindim, nk di er kitaplarda daha b y k keyif alacaklard Fakat yine ayn noktay [...]

  14. Neşe says:

   Reklam , reklamlar , kapitalizmi ele tireyim derken sanki o reklamlar n da reklam n yapm Beynime ip yerle tirilmedi i halde o kadar s k markalardan bahsetti ki b t n o markalara ko as m geldi D nyan n d zeni ok korkun her eyin alt nda k t niyet ar yorum art k bu y zden de bu roman n d zeni ele tirme ad alt nda d zeni bize dikte etme abas ndan do mu olma ihtimali beni geriyor.

  15. Melda says:

   Turkiye nin Douglas Adams i karsinizda demekten kendimi alamiyorum bu dil, bu uslup, betimlemeler muthis harikasin murat mentes

  16. aykut says:

   en ba ta not d meli ki kitapta civan kazanova b l m ne geldim ve oradan sonra okumad m okuyamad m da bir s re sonra al p okuyay m en iyisi dedim ama kazanova b l m n n ilk paragraf n okuyunca ya sikerim b yle i i deyip b rakt mk okudu umda 40 sayfa ilerledi imde romanda ok iyi bu dedim ve umar m bozulmaz diye ekledim.50den 100lere kadar iyice s k c yd zor ilerledim oraya kadar.110da yeniden iyi bir seyir kazanmaya ba lad ama hala kula m t rmalayan eyler oldudi im gibi civan kazanova da midem bul [...]

  17. Özge İnci says:

   Velhas l d nyada bir cennet in a edersen l mle cennete yatay ge i yapars n as l hayat cennettedir demek ki d nyada m mk n oldu unca ya atmaya bakmak gerek Fidan dik, ku besle, evlat b y t, umut ve sevin a la insanlar senin yan ndayken kendilerini cennetteki gibi k namayan, yad rganmayan, d lanmayan aksine d llendirilen, y celtilen, ho nut edilen, ikramda bulunulan hissederlerse sen, bulundu un yeri cennete evirmi sin demektir Cennetin in aat nda bir m hendis, mimar, usta, kalfa ya da i i olarak [...]

  18. Sinem says:

   Ruhi M cerret kelimelerin oyun oldu u, oyuncak oldu u pop icon bir kitap olabilir Bir dolu g zel aforizma ve d nd r c c mleler bulabilirsiniz Okumaya de er, cidden u kadarl k mr mde duyduklar m, okuduklar m ve hatta ettiklerim i indeki en g zel duay bu kitapta buldum Allah niyetlerimiz ile ak betimiz aras ndaki ba rahmetiyle kursun Kendimi ehlile tirmek i in kendime etti im telkinin zetini buldum siktir git yerine te ekk r ederim diyeceksin Efendilik budur.Belki neden delirdi imi buldum Yalan, i [...]

  19. Beril says:

   Yazar n okudu um 3 Kitab ve tarz n seviyorum Fazla st nde d nmemi gerektirmeyecek e lenceli kitaplar diye d n yorum ama san r m biraz tekrara giriyor O y zden ve hala favori kitab m korkma ben var m oldu u i in 4 y ld z.

  20. Mustafa says:

   Yine ok etkileyici Her roman kendi i inde ele almak laz m, ceteris paribus diyoruz Okudu un son Murat Mente kitab n Korkma Ben Var m la kar la t rmak diye bir ey olmasayd , ben icat ederdim.

  21. Ganimarepublic says:

   Y llar sonra ilk defa bir t rk yazar n roman n okuyaca m diye sevinmi tim Kitab yar s na kadar ancak okudum Sonras nda zerindeki efekt a a lanm l k hissi idi Evet valla yleydi, manavdan nar diye satm lar, eve gelmi im misket limonu km sanki sipari im hastanede yat yordum ve a k as ba ka ans m da yoktu Yoksa b rak n yar s ilk 50 sayfadan sonra sayfalar ka t u ak yaparak de erlendirmenin faydas na ikna olmu tum oktan T rk edebiyat i in mitlerim bir kere daha yerle bir oldu z ld m, k r ld m ama dah [...]

  22. Salih Seçkin says:

   Ke ke Ruhi M cerret k sm nda roman bitirseymi dedim Civan taraf epey zorlama Te bihler ve betimlemelerdeki zenginli i roman n kurgusunda da kullansaym iyi olurmu Bu a dan s buldum Ayr ca te bihlerde bir yerde kas yor Yani at yorum alt taraf Kap a ld demek i in, Bir lotus i e inin Simpsonlar n sar s na benzer bir sabah na a ld kap demenin bir yerden sonra kast rd n s yleyebilirim Yahu, kap a ld de bitsin gitsin arkada Murat Mente in kurgular nda bir derinlik eksikli i var Karakterler belki de bil [...]

  23. Ugur Serkan Taskin says:

   Kitapta ele tirilebilecek bir ok nokta var ama her eye ra men ok keyifli ve zekice yaz lm bir kitap De i ik bir tarz ve iirsel bir ak c l var Baz metaforlar rahats zl k verecek derecede ve a r ya ka arak kullan yor Baz karakterler de hikayede tam yerini bulamam ve konular ve ak sa lamak i in yapay bir ekilde hikayeye dahil edilmi hissi uyand r yor Yine de kitapta aralara serpi tirilmi o kadar g zel espriler ve kar mlar var ki di er b t n olumsuzluklar n rt yor.

  24. Nihan Tokac says:

   Ezanin ilk misrasiyla birlikte, aksamsefalari bayram harcligi veren comert babanin cuzdani gibi acildi butun kitap bu tarz benzetmelerle dolu arada fazla gelebiliyor ama farkli bir bakis acisi ya cok sevip devam edilir yada ilk sayfada birakilir benim sevdigim ve bircok cumlenin altini cizdigim bir kitap oldu

  25. Betul Aisha says:

   T rk e de daha iyi bir kitap yaz ld m Bence hay r Mente sadece ilk iki roman n kat kat a makla kalmam , T rk Edebiyat n n ba na tac olacak bir eser vermi Helal olsun.

  26. Aslı Dağlı says:

   Kitap bitti ve son on be dakika boyunca tutarl bir ekilde a lad m BOK.

  27. Ismail şimşek says:

   kitab n m zikleri ok ho ve kendilerine uradan ula labilir 8tracks explore ruhi_m%C3%

  28. Ezgi says:

   kitapezgisiS fatlar n Kral Murat Mente Murat Mente kitaplar ndan u ana kadar Dubl r n Dilemmas ve Korkma Ben Var m da okudum Hepsi birbirinden g zel, hepsi birbirinden ba ar l B t n kitaplar nda a k , tutkuyu, sevday , maceray , kovalamacay ve a rl kl olarak da mizah bar nd ran yazar.Di er kitaplar nda i ledi i ilgin konulara bu kitapta da rastl yoruz 100 Ya na gelmi stiklal Harbi nin son ya ayan ferdi Ruhi M cerret in hem hayattan zevk alan, hem de yeter art k bitsin diyen serzeni leri ile dolu [...]

  29. Mustafa Aiglon says:

   Sanki aforizmalar n aras na hikaye s k t r lm gibi Okurken insan kitab n alt n izmekten, c mlelerin derin anlam n zmekten hikayeyi unutuyor Sanki murat mente in belli kal plar var, onlarla roman yaz yor gibi Bir yere kadar ho s zler insan n kitaba ba lanmas n sa l yor ise fazlas da bir o kadar uzakla t r yor her ne kadar dublor n dilemmas nda bu durum ho uma gitse de ayn manteliteyle ikinci bir kitap okumak ho uma gitmedi ok zeki olabilirsiniz, ok birikimli olabilirsiniz ama bunu hikayeye yedirm [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *